Rozsah námi poskytovaných služeb vzájemně propojuje široké spektrum oblastí práva, což nám umožňuje poskytnout komplexní právní poradenství ve Vašem případu.§ Občanské právo

– vymáhání peněžitých pohledávek a exekuční řízení (vypracování exekučního návrhu, přihlášky do dražebního jednání), obrana proti nařízeným exekucím
– vlastnictví, závazky, převody majetku (sepisování smluv kupní, darovací, směnné, budoucí smlouvy aj.), užívání majetku (sepisování smluv nájemních, podnájemních), věcná břemena, vydržení
– náhrady škod a bezdůvodné obohacení
– rodinné právo, vyřizujeme komplexní služby spojené s rozvodem (vč. vypořádání společného jmění manželů a úpravy rodičovských práv a povinností k dětem před i po rozvodu), vyživovací povinnost (děti, manželé, rozvedení manželé), opatrovnictví, otcovství
– dědictví, pomáháme při sepisu závěti a poskytujeme poradenství v oblasti vydědění, spory o dědictví, zajišťujeme správu dědictví

police§ Obchodní právo

– právní servis pro společnosti a družstva
– likvidace společností
– vymáhání pohledávek ze směnek, vč. zastoupení u soudu§ Insolvenční právo

– vypracování insolvenčního návrhu (návrh na povolení oddlužení)
– přihlášky pohledávek
– incidenční žaloby při popření přihlášené pohledávky§ Pracovní právo

– sepis smluvních dokumentů k založení i ukončení smluvního vztahu
– zastoupení zaměstnavatele i zaměstnance v pracovně-právních vztazích a ve sporech, které vznikají na pracovišti, konkr. při neplatné výpovědi, o náhradu škody, nevyplacenou mzdu atd.§ Trestní právo

– poradenství při podávání trestních oznámení, jejich vypracování,
– vedení obhajob v trestním řízení (ex offo nebo dle plné moci)
– zastupování osob poškozených trestnou činností, vč. uplatnění nároků na náhradu škody
– vymáhání náhrady škody po státu§ Správní právo

– správní řízení
– přestupkové řízení
– řízení před katastrálním úřadem,§ Právo územních samosprávných celků

– komplexní služby pro bezproblémový chod Vaší obce, konkr. v oblasti práva nemovitostí, správního práva, přestupkového práva a vedení přestupkové agendy